Informace o bezplatných a placených službách najdete v ceníku.

Jste-li už registrován, můžete se přihlásit zde.

Vzdělávací a poradenská společnost nebo škola

Vyberte typ společnosti podle druhu služeb, které nabízíte.

pokud pořádáte kurzy, studia nebo konference pokud nabízíte poradenské služby
Údaje, které se budou zobrazovat návštěvníkovi

Adresa na video prezentaci vaší společnosti (nepovinné)

Korespondenční adresa

Položky (název, ulice, město, PSČ) vyplňte, jen jestli se liší od kontaktních údajů o vaší společnosti!

Neveřejné (fakturační) údaje o společnosti
Uživatel

Tyto údaje nebudou viditelné pro návštěvníky stránky www.edumenu.cz.


Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na internetových stránkách společnosti Edumenu, s.r.o.:

1. Úvodní ustanovení

Poskytovatel je obchodní společnost Edumenu, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24 ,110 00 Praha, IČO: 04833970, zapsaná v Obchodním registru Městského soudu v Praze, spisová značka 254429C.

Uživatelem je podnikatel, který užívá některý z webových portálů poskytovatele, prostřednictvím kterého mají zájemci možnost uzavřít s uživatelem smlouvu na využití nabídky služeb poskytovaných uživatelem zejména v oblasti zájmových i odborných kurzů, konferencí, studia a dalších služeb či produktů souvisejících se školstvím, vzděláváním a osobnostním rozvojem, případně smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb.

Zájemcem je třetí osoba, která má prostřednictvím některého z webových portálů poskytovatele možnost uzavřít s uživatelem smlouvu na využití nabídky služeb poskytovaných uživatelem v oblasti zájmových i odborných kurzů, konferencí, studia a dalších služeb či produktů souvisejících se školstvím, vzděláváním a osobnostním rozvojem, případně smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních služeb.

Stránky společnosti Edumenu, s.r.o. jsou webovými portály provozovanými poskytovatelem, kde mají uživatelé možnost uveřejňovat nabídky jimi poskytovaných služeb.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající z uzavíraných smluv o poskytování služeb na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o., uzavřených mezi poskytovatelem a uživatelem, jejichž předmětem je používání služeb na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o.. V případě, že uživatel služeb nesouhlasí s jejich dodržováním, nemůže služby na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o. používat.

Smluvní strany se dohodly, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny smlouvy o poskytování služeb (objednávání placených služeb) ode dne jejich akceptace uživatelem, na základě kterých poskytovatel poskytne uživateli sjednané služby.

V případě, že poskytovatel a uživatel uzavřou písemnou smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto obchodními podmínkami, budou ustanovení smlouvy upřednostněna před obchodními podmínkami.

2. Používání bezplatných služeb

2.1. Všechny služby, které jsou volně přístupné, případně přístupné po registraci a následnému přihlášení uživatele, jsou bezplatné. Není garantováno, že všechny informace, které vyplní uživatel, se budou zobrazovat návštěvníkům stránek společnosti Edumenu, s.r.o. zobrazují se jen informace uvedené v ceníku v části „Bezplatné služby“.

2.2. Společnost Edumenu, s.r.o. si vyhrazuje právo měnit bezplatné služby na placené. Realizace takové změny bude znamenat znemožnění přístupu k takovým službám pro uživatele, případně zobrazování informací pro návštěvníky stránek společnosti Edumenu, s.r.o.

3. Způsob uzavírání smluv o poskytování služeb (objednávání placených služeb)

3.1. Smlouvy o poskytování služeb (objednávání placených služeb), na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se budou uzavírat tímto způsobem:

3.2. V případě zájmu o placené služby vyplní uživatel formulář objednávky (návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb) podle vzoru, který má poskytovatel stejně jako tyto obchodní podmínky zveřejněn na své stránce. V objednávce je povinen vyplnit řádně všechny požadované údaje.

3.3. Vyplněnou objednávku doručí uživatel poskytovateli jako návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. V případě objednávky zaslané faxem či e-mailem je uživatel povinen doručit poskytovateli originál objednávky dodatečně.

3.4. Poskytovatel přijme návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (objednávku) tím způsobem, že vystaví uživateli zálohovou fakturu se splatností 14 dní. Po připsání fakturované sumy na účet poskytovatele vystaví poskytovatel fakturu (daňový doklad s rozepsaným DPH), přičemž objednané služby aktivuje nejpozději do 7 dní od uhrazení zálohové faktury. V případě, že uživatel je státní instituce, vystaví poskytovatel uživateli fakturu (daňový doklad) po aktivaci objednaných služeb. Služby budou aktivovány do 7 dní po obdržení objednávky.

3.5. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb platí od doby, kdy je doručena poskytovateli.

4. Poskytované služby a cena

4.1. Poskytovatel poskytuje uživatelům objednané služby za podmínek a za ceny uvedené v jeho aktuální nabídce. Aktuální nabídka služeb poskytovatele, jakož i ceník služeb, jsou zveřejněny na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o. na http://www.konferencnihotely.cz/cenik (pro uživatele užívající stránku http://www.konferencnihotely.cz) a na http://kurzy.edumenu.cz/cenik (pro všechny ostatní uživatele stránek společnosti Edumenu, s.r.o.).

5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen po obdržení registračního formuláře vyplněného uživatelem zaslat do 5 pracovních dnů zaregistrovanému uživateli na jeho vlastní e-mailovou adresu jeho přihlašovací jméno a heslo.

5.2. Poskytovatel je povinen po obdržení objednávky vystavit uživateli zálohovou fakturu se splatností 14 dní a po připsání sumy uvedené na zálohové faktuře na svůj účet vystavit fakturu (daňový doklad s rozepsaným DPH) a nejpozději do 7 dnů od úhrady zálohové faktury aktivovat pro uživatele objednané služby.

5.3. V případě, že uživatelem je státní instituce, vystaví poskytovatel uživateli fakturu (daňový doklad) po aktivaci objednaných služeb. Služby budou aktivovány do 7 dnů po obdržení objednávky. V případě pochybností o tom, jestli je uživatel státní instituce nebo ne, rozhoduje poskytovatel.

5.4. Poskytovatel je povinen dodávat řádně uživateli služeb služby jím objednané.

5.5. Při zveřejňování údajů, které mají charakter osobních údajů (u uživatelů fyzických osob), se zavazuje poskytovatel dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.

5.6. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.7. Při rozšiřování zadaných údajů se zavazuje poskytovatel dodržovat jako šiřitel reklamy všechny relevantní právní předpisy.

5.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo opravovat gramatické chyby nebo nepřesnosti v uživatelem zadaných údajích (např. změna kategorie, změna názvu aktivity) s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka (příp. jazyků jiných) a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není zodpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.

5.9. Poskytovatel má právo zasílat uživateli prostřednictvím Zpravodaje elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal při registraci, informace a novinky na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o. a reklamní text. Uživatel dává poskytovateli služeb předem svůj souhlas k pravidelnému zasílání Zpravodaje (maximálně 2× týdně) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

5.10. Poskytovatel je oprávněn šířit zadané údaje v tiskové nebo elektronické podobě. Jde o tyto údaje: název a sídlo uživatele služeb, e-mailový a telefonický kontakt, název, místo a termín konání zadané aktivity. Poskytovatel je oprávněn jako šiřitel reklamy rozšiřovat (prezentovat) tyto údaje bez dalšího upozornění uživatele. Uživatel tímto dává svůj souhlas k tomu, aby byly tyto údaje poskytovatelem šířeny jak v elektronické podobě, tak v tiskové podobě v partnerských médiích. Informace o tom, kde jsou údaje zveřejněné, se uživatel služeb dozví přímo ze stránek společnosti Edumenu, s.r.o. nebo ze Zpravodaje.

5.11. Poskytovatel má právo pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení podmínek používání.

5.12. Poskytovatel je oprávněn šířit údaje zadané uživatelem a uskutečňovat tak reklamní činnost, a to na základě živnostenského oprávnění v rámci své podnikatelské činnosti.

5.13. Poskytovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto obchodní podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu poskytovatel oznámí uživateli e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uživatele zadanou při registraci (resp. vedenou v databázi) poskytovatele a/nebo zveřejněním nové verze obchodních podmínek na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o. či jiným vhodným způsobem.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Uživatel je povinen v registračním formuláři poskytnout poskytovateli aktuální a pravdivé údaje. Zároveň vyjadřuje výslovně svůj souhlas s jejich zpracováním a zveřejněním.

6.2. Vyplněním a potvrzením registračního formuláře dává uživatel na vědomí poskytovateli svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek, které je povinen po celou dobu používání služeb na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o. dodržovat. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito obchodními podmínkami uživatel činí, některým z dále uvedených postupů: A) vyplněním a odesláním objednávky; B) úhradou ceny služeb poskytovateli; C) faktickým užitím služeb poskytovatele ze strany uživatele; D) přihlášením uživatele do uživatelského účtu; E) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas uživatele s těmito obchodními podmínkami.

6.3. Uživatel se zavazuje řádně vyplnit formulář objednávky a zaslat jej poštou (e-mailem) na adresu poskytovatele. Na objednávce musí být vždy uvedena osoba a její funkce, která za uživatele realizuje příslušnou objednávku.

6.4. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli zálohovou fakturu vystavenou na základě jeho objednávky ve stanovené lhůtě splatnosti. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná suma připsána na účet poskytovatele služeb.

6.5. Spolu s objednávkou je uživatel povinen předložit poskytovateli služeb svůj aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z živnostenského rejstříku, případně živnostenské oprávnění.

6.6. Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele služeb a jím poskytovaných služeb.

6.7. Uživatel nesmí poskytnout své heslo třetím osobám a ani ho jinak nezveřejnit. Poskytovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které vzniknou porušením povinnosti uživatele uchovat své vlastní heslo v tajnosti.

6.8. Uživatel se zavazuje neužívat stránky společnosti Edumenu, s.r.o. takovým způsobem, který by vedl k porušení práv poskytovatele nebo k jakémukoliv poškození poskytovatele. Uživatel je v této souvislosti povinen zdržet se užití jakýchkoli mechanismů, nástrojů, programového vybavení nebo postupů, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz stránek společnosti Edumenu, s.r.o., bezpečnost internetu nebo dobré jméno poskytovatele.

6.9. Uživatel se zavazuje dodržovat morální zásady, a tedy nesmí umísťovat žádné neetické, nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické nebo hanlivé materiály. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo na monitorování a cenzurování zadaných údajů.

6.10. V případě zájmu o zveřejnění chráněného označení resp. ochranné známky předložit oprávnění k používání chráněného označení resp. ochranné známky. Majitel ochranné známky (uživatel) je oprávněn požadovat od poskytovatele zveřejnění údaje, že jde o ochrannou známku, včetně čísla zápisu ochranné známky do registru. V takovém případě je uživatel povinen spolu s objednávkou zaslat poskytovateli služeb i kopii osvědčení o zápise ochranné známky do registru, případně výpis z registru.

6.11. Zkontrolovat reklamní označení, zda reklamní označení, která zadá poskytovateli služeb jako šiřiteli jeho reklamy na zveřejnění, nejsou shodná nebo zaměnitelná s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné služby, která je jako ochranná známka zapsaná do registru. Trestněprávní zodpovědnost za porušování práv k ochranné známce, jakož i zodpovědnost za škodu, která byla způsobena zásahem do práv ochranné známky, nese výlučně uživatel.

7. Ochrana práv duševního vlastnictví poskytovatele

7.1. Vzhled stránek Edumenu, s.r.o. a jeho obsah, logo, ikony, výběr a uspořádání prvků, jejich organizace, grafika, odkazy, konverze a další záležitosti s nimi související, jsou chráněny autorským zákonem, zákonem o ochranných známkách a dalšími právními předpisy vztahujícími. Uživatel služeb nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím stránek společnosti Edumenu, s.r.o. žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu poskytovatele.

8. Omezení odpovědnosti a náhrada škody

8.1. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené nefunkčností stránek společnosti Edumenu, s.r.o. (např. aktualizace software, konfigurace serveru, výpadek serverů), ani za žádné nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat službu nebo kvůli neoprávněnému přístupu, a to ani tehdy, pokud byl poskytovatel upozorněn na možnost vzniku těchto škod.

8.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za plnění poskytované uživatelem vůči zájemcům. Veškeré vztahy ze smlouvy (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi uživatelem a zájemcem. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen ani oprávněn řešit reklamaci dodávaného plnění, jelikož není jejich dodavatelem.

8.3. Poskytovatel neodpovídá za obsah uživatelem zadaných údajů ani jiných uživatelem užitých prvků zveřejněných na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o.

8.4. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných uživateli bezplatně.

8.5. V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli limitována do maximálně poloviny výše ceny za poskytnutou službu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči uživateli dnem jeho registrace u poskytovatele na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o.. Vzor objednávky (návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb) je zveřejněn na stránkách poskytovatele služeb společně s těmito obchodními podmínkami. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, a na znamení souhlasu s jejich obsahem vyplňuje svůj registrační formulář s cílem využívat služby poskytovatele na stránkách společnosti Edumenu, s.r.o.

9.2. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nebo obchodních podmínek jako celku.

9.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2016.